Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://polcart.se

Sprzedającym jest: PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA), prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do CEIDG pod numerem NIP: 5422828652 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów komórkowych Infolinii Konsumenckiej (koszt połączenia za minutę według stawki operatora):
+48 506-660-379
 

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: help@polcart.se

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione w zamówieniu i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Towar na zamówienie – Towar wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie posiadający prawa 14 dni do odstąpienia od Umowy.

8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

9. Umowa Sprzedaży – Umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy.

10. Sklep Internetowy (polcart.se) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://polcart.se za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://polcart.se

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowypolcart.se prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie polcart.se są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski. O ile nie zaznaczono inaczej w opisie, Towar dostarczamy w paczkach do samodzielnego montażu

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Urządzenie musi spełniać minimalne wymagania techniczne do uruchomienia przeglądarki internetowej, zaktualizowanej do najnowszej wersji [Chrome, Internet Explorer, Mozilla firefox itp.].

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Ceny podane na stronach internetowych polcart.se są cenami brutto (z VAT 23%) podanymi w Złoty polski (PLN). Ceny odnoszą się wyłącznie do opisywanych produktów bez widocznych na niektórych zdjęciach elementów dekoracyjnych. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Polski z wyłączeniem terenów nie dostępnych dla auta dostawczego.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania papierowej faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana oddzielnie drogą listowną, na wskazany podczas zamówienia adres. Jeżeli Klient nie wyrazi chęci otrzymania dokumentów w formie papierowej, otrzyma je w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze na adres e-mail.

6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na dobrowolne umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Klient może skorzystać z opcji zapisania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą otrzymania płatności za zamówienie. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od daty jego złożenia zamówienie zostanie anulowane, o czym poinformujemy poprzez e-mail.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest na adres (z wyłączeniem regionów niedostępnych drogą lądową) wskazany w formularzu zamówienia lub po konsultacji z klientem do punktu odbioru osobistego firmy kurierskiej. W gestii Klienta leży wniesienie dostarczonego Towaru z samochodu do miejsca przeznaczenia.

2. Towar jest dostarczany wyłącznie transportem samochodowym - własnym, bądź za pomocą firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie sprzedającego, bądź firmy kurierskiej.

3. Przesyłki dostarczone są maksymalnie w terminie do 7 tygodni, od daty odnotowania płatności. W razie opóźnienia Usługodawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

4. Z chwilą wydania Towaru sprzedanego, przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru (przejście niebezpieczeństwa).

5. Jeśli kupujący nie odbierze swojego zamówienia, a produkty zostaną zwrócone do nas przez firmę transportową, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za koszty wysyłki zwrotnej i zarządzania zwrotami.

6. Aktualne koszty wysyłki dostępne są zawsze podczas składania zamówienia. Maksymalny koszt dostawy w Polsce to 500zł. W przypadku chęci zakupu z zagranicy kient organizuje transport samodzielnie.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe: 77 1440 1185 0000 0000 1696 3585

3. We współpracy z PKO oferujemy następujące metody płatności: przelew bankowy

§ 6 Prawo i skutki odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w jego posiadanie.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas [PolCart Krzysztof Sitkowski Dziesięciny 1/37, 15-806 Białystok, Polska; help@polcart.se] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.: pismo wysłane pocztą e-mail, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Możliwości zwrotu przed upływem terminu 14 dni nie podlegają Towary na zamówienie, oraz świadczenia:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

- usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży, zwracamy dla Konsumenta wszystkie otrzymane od jego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Proszę odesłać lub przekazać Towar Usługodawcy, bądź osobie upoważnionej przez Usługodawcę na adres [PolCart Krzysztof Sitkowski Dziesięciny 1/37, 15-806 Białystok, Polska] ustalony podczas kontaktu z obsługą Sklepu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.

7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów (transport zwrotny). Ważne jest bezpieczne zapakowanie (jeśli to możliwe oryginalne) na czas transportu w celu uniknięcia kosztów zmniejszenia wartości produktu.

8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 7 Gwarancja i procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta. Czas gwarancji każdego produktu zakupionego na stronach Sklepu to 24 miesiące, chyba że zaznaczono inaczej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Reklamacje należy składać do Usługodawcy. Możesz skontaktować się z nami help@polcart.se. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” Klienci w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres help@polcart.se

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce.

2. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Kupującego, wynikające z obowiązujących ustaw.

3. Dane kontaktowe

PolCart Krzysztof Sitkowski
Dziesięciny 1/37
15-806 Białystok
POLSKA

tel. 506-660-379
NIP: 5422828652

https://polcart.se
help@polcart.se

Copyright © 2014-2020 PolCart - All rights reserved